Dierenartsen Zonder Grenzen drijft de noodhulp weer op

Nieuwsberichten

Amper een jaar nadat we van de Europese Commissie (DG ECHO) ons certificaat van humanitair partnerschap kregen, hebben we van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiering verkregen om in de Sahel en de regio van de Grote Meren een humanitair programma uit te voeren. Met dit programma willen we een omgeving helpen creëren die de vrede, stabiliteit en ontwikkeling van de agro-pastorale gebieden bevordert in beide regio’s. Het wordt een enorme uitdaging voor onze teams in de vijf betrokken landen de komende twee jaar!

Een context van onveiligheid en klimaatschokken

We zullen ons programma uitvoeren in verschillende regio’s in Mali, Niger, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo en Oeganda. In deze vijf landen zijn we al geruime tijd actief om er de veeteelt en alles wat daarmee verband houdt verder te ontwikkelen.

In de Sahel is het merendeel van de ontheemden afhankelijk van de veeteelt. Op het platteland leidt het tekort aan voedergewassen en ruimte voor rondtrekkend vee tot spanningen met de landbouwers. Daarbij komen nog de bevoorradingsproblemen en de moeilijke toegang tot diergeneeskundige zorg, maar vooral de aanhoudende onveiligheid. Dit alles heeft de bevolking erg kwetsbaar gemaakt, en steeds meer mensen nemen hun toevlucht tot de steden.

In de regio van de Grote Meren wordt de bevolking evenzeer getroffen door conflicten en wisselvallige klimaatomstandigheden. In het oosten van de Democratische Republiek Congo ziet de bevolking als gevolg van de voortdurende onveiligheid geen andere uitweg dan wegvluchten. In Zuid-Kivu, dat door identiteitsconflicten wordt verscheurd, zijn de mensen overgeleverd aan de vele gewapende groeperingen. De stad Uvira alleen al telt duizenden ontheemden. In Karamoja, in het noordoosten van Oeganda, worden de gevallen van veeroof alsmaar gewelddadiger. Bovendien kent deze regio een ongeziene droogte, met zware gevolgen voor de lokale gemeenschappen die van de veeteelt leven.

De nexus humanitaire hulp-ontwikkeling-vrede bevorderen

In deze moeilijke maar vertrouwde context bieden wij onze humanitaire acties aan naast, of liever in aanloop naar, onze ontwikkelingsactiviteiten. “Dit is een cruciaal aspect van onze humanitaire strategie: we focussen in de eerste plaats op onze interventiegebieden om de nexus humanitaire hulp-ontwikkeling-vrede te bevorderen”, aldus Xavier Argoud, coördinator van onze humanitaire programma’s.

Het feit dat we interveniëren in regio’s waar we al actief zijn, heeft immers heel wat voordelen. Ten eerste kennen we de betrokken gebieden, hun specifieke kenmerken en de lokale actoren heel goed. We kunnen de behoeften dus beter analyseren, maar ook sneller hulp verlenen die tegelijk beter afgestemd is op de kwetsbare bevolkingsgroepen. En zo kunnen we de doelgroepen ook beter opvolgen. We zetten dus in op het voorbereiden van de bevolking voordat de noodsituatie zich voordoet, en vervolgens op een snel herstel.

In totaal zullen ongeveer 80.000 mensen in de Sahel en de regio van de Grote Meren baat hebben bij deze acties. We richten ons uiteraard op de gemeenschappen die van de veeteelt leven, maar bieden ook hulp aan de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, ongeacht of zij onderdak bieden aan ontheemden of zelf ontheemd zijn. De zwakste huishoudens zullen bijvoorbeeld financiële hulp krijgen om tegemoet te komen aan hun onmiddellijke behoeften. We zullen er ook op toezien dat hun bestaansmiddelen, en dan vooral de veeteelt, intact blijven. De bescherming en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen is ook een van onze prioriteiten.

Terug naar de bron

Met dit programma kiest Dierenartsen Zonder Grenzen er resoluut voor om terug te keren naar haar roots. Want hoewel de meeste van onze activiteiten tegenwoordig gericht zijn op ontwikkeling, was onze ngo aanvankelijk een hulporganisatie. “In de jaren 2000 heeft onze organisatie verschillende noodhulpprogramma’s uitgevoerd in Oost-Afrika. Ook in West-Afrika zijn onze teams sinds 2005 actief om hulp te bieden aan gemeenschappen die te lijden hebben onder extreme klimaatomstandigheden”, voegt Xavier Argoud er nog aan toe. We keren dus terug naar de bron, maar met een rugzak vol ervaring, zowel in de Sahel als in de regio van de Grote Meren.