Veelgestelde vragen

Over onze aanpak en werking, hier en in Afrika

Het uiteindelijke doel van Dierenartsen Zonder Grenzen is het helpen van mensen door honger en armoede te bestrijden. Alleen doen we dit op een specifieke, zeer duurzame manier.

We ondersteunen en verbeteren de kleinschalige, familiale veeteelt in ontwikkelingslanden. Landbouw en veeteelt zijn er de belangrijkste bronnen van voedsel en inkomsten. Als de dieren gezond zijn en meer produceren, hebben de mensen meer eten en inkomsten.

Dat stelt hen in staat om een beetje te sparen, de kinderen naar school te laten gaan of een dokter te betalen. Een gezonde veestapel draagt dus bij tot de gezondheid en het welzijn van de bevolking die er afhankelijk van is.

Wij helpen om de veestapel gezond te houden, zodat de boeren een beter bestaan kunnen opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

Dierenartsen Zonder Grenzen werkt zoveel mogelijk met lokaal personeel voor het uitvoeren van zijn ontwikkelingsprogramma’s in Afrika. Al onze medewerkers op het terrein werken in loondienst van de organisatie of van een van onze partnerorganisaties.

Voor sommige activiteiten doen we een beroep op lokale dierenverzorgers of dierenartsen van de overheid, bijvoorbeeld voor grootschalige vaccinatiecampagnes. Zij worden hiervoor vergoed.

Voor bepaalde functies zoeken we personeel op de internationale arbeidsmarkt, waarbij we kiezen voor de persoon met de meest relevante ervaring. Dat kan een dierenarts uit België zijn, maar evengoed een landbouwingenieur uit Groot-Brittannië of een manager uit Kenia.

We hebben jammer genoeg nauwelijks budget om vrijwilligers of stagiaires naar onze programma’s in Afrika te sturen. Het terrein heeft dikwijls geen behoefte aan dergelijke hulp en kan ook niet altijd de nodige leerervaring of omkadering aanbieden die stagiaires of vrijwilligers wensen. We vinden het bovendien uitermate belangrijk dat de lokale bevolking instaat voor haar eigen toekomst. Daarom staat de capaciteitsversterking van onze Afrikaanse partners centraal in onze werking. In het kader van deze capaciteitsversterking zijn we momenteel wel op zoek naar manieren om Belgische dierenartsen en studenten diergeneeskunde de kans te geven zich in te zetten in het Zuiden.

We organiseren regelmatig uitwisselingsreizen naar Afrika voor Belgische dierenartsen en landbouw- en diergeneeskundestudenten. Dit is enorm leerrijk en heeft een belangrijke invloed op hoe iemand naar de wereld kijkt. We verwachten dat deze ‘ambassadeurs’ zich voor en na de reis vrijwillig inzetten voor Dierenartsen Zonder Grenzen. We lanceren de oproep voor deze reizen altijd via onze website en e-news.

Stagiaires
We hebben vaak stagiaires op het vlak van communicatie, marketing, human resources en ontwikkelingseducatie. Ben je geïnteresseerd in een stage? Raadpleeg dan regelmatig de vacatures op onze website. Spontane sollicitaties zijn ook welkom. We bekijken elke stageaanvraag in functie van de beschikbaarheid van werk en professionele begeleiding binnen de organisatie.

Vrijwilligers
Afhankelijk van de noden op dat moment, zoeken we gericht naar vrijwilligers voor bepaalde taken, zoals vertalingen, IT, human resources, administratie, klusjes… Deze vacatures verschijnen altijd op onze website, maar spontane sollicitaties zijn ook altijd welkom!

Nee. We ondersteunen de veeteelt en werken dus enkel met nutsdieren zoals runderen, dromedarissen, geiten, schapen, varkens, kippen, cavia’s en konijnen. We redden geen tijgers of olifanten.
Dierenartsen Zonder Grenzen richt zich op kansarme boerenfamilies die aan kleinschalige landbouw en veeteelt doen in bepaalde gebieden in Afrika. Vaak zijn dat afgelegen en (semi-)droge streken, waar de inwoners kampen met langdurige droogtes en/of conflicten. We ondersteunen in het bijzonder deze drie bevolkingsgroepen:

  • Rondtrekkende veehouders, ook wel pastoralisten genoemd
  • Gesettelde kleine landbouwers met een beetje vee
  • Veehouders die in de stad of de stadsrand wonen
Dierenartsen Zonder Grenzen steunt voor het overgrote deel op subsidies van overheden en internationale organisaties. Maar privégiften van individuen en bedrijven zijn essentieel voor de organisatie om haar doelstellingen te bereiken. Deze giften zorgen er onder andere voor dat we belangrijke subsidies krijgen op zowel Belgisch als internationaal niveau. Vele subsidieverstrekkers betalen namelijk maar 80 tot 90 % van de totale kosten van een ontwikkelingsprogramma en ze vragen dat we zelf 10 tot 20 % bijleggen of ‘cofinancieren’. En dat kunnen we alleen dankzij privégiften. Voor elke ingezamelde euro kunnen we dus vier tot negen euro subsidies krijgen. Een gift van 10 of 20 euro is dus maar liefst 100 euro waard!
Dierenartsen Zonder Grenzen hecht veel belang aan zijn controlemechanismes, zowel intern als extern, om te garanderen dat alle subsidies en privégiften op een correcte manier gebruikt worden.

De volledige boekhouding, ook die van de ontwikkelingsprogramma’s op het terrein, is gecentraliseerd op de hoofdzetel in Brussel. De financiële directeur controleert alle financiële verrichtingen en brengt verslag uit aan het management- en directiecomité en de raad van bestuur.

De rekeningen van de organisatie, inclusief de rekeningen van alle projecten, worden jaarlijks gecontroleerd door een extern auditbureau.

Een belangrijk deel van de inkomsten van Dierenartsen Zonder Grenzen komt van nationale overheden en intergouvernementele instellingen. Deze subsidieverstrekkers leggen bijkomende externe audits op, elk met strikte criteria, die van de organisatie een hoog intern controleniveau vereisen.

Om een voortdurende verbetering van de interne controlemechanismes te garanderen, komt elke drie maanden een auditcomité samen – samengesteld uit leden van het managementcomité – die waakt over de toepassing van de aanbevelingen van de externe auditeurs.

We vinden transparantie belangrijk. Je kan de financiële situatie van Dierenartsen Zonder Grenzen dan ook raadplegen op verschillende websites zoals ngo-openboek.be, goededoelen.be, donorinfo.be en de site van de Nationale Bank van België. We zijn ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), die elk jaar controleert of we ethisch omgaan met de privégiften die we krijgen. Ook de Belgische overheid checkt elke zes jaar hoe we ons geld besteden en of we fiscale attesten mogen uitgeven.

Grootschalige, intensieve en geïndustrialiseerde veeteelt heeft inderdaad een grote ecologische voetafdruk en draagt bij tot de klimaatverandering en natuurvervuiling. Maar dit geldt niet voor kleinschalige, extensieve, familiale veeteelt, waarbij mens, dier en aarde in harmonie samenleven.

De boeren die wij ondersteunen, hebben een kleine veestapel, soms maar een paar dieren, juist genoeg om zichzelf te onderhouden. Intensievere vormen van veehouderij gaan gepaard met een hoge methaanuitstoot, gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en landgebruik. Zij hebben wel een negatieve impact op het klimaat.

Het is een wijdverspreide gedachte dat geiten alles kaal zouden vreten. Maar dit is nogal kort door de bocht. Als je een geit vergelijkt met een koe of een schaap, dan is de geit sterker en kan ze dus langer overleven op woeste graaslanden. Ze is voornamelijk een ‘browser’, wat wil zeggen dat ze ook bladeren van struiken kan eten. Omdat ze kunnen overleven in woestijnachtige landschappen, nadat koeien en schapen al vertrokken zijn, lijkt het wel dat de geit verantwoordelijk is voor de verwoestijning. Maar dat is dus onterecht.

Het past in de overlevingsstrategie van een rondtrekkende veehouder om zijn kudde te diversifiëren door zowel runderen, schapen als geiten te houden, zoals in de Sahel. Zo kan hij in één en hetzelfde gebied de diverse plantengroei gebruiken. Bovendien houdt de ene soort de vegetatie open voor de andere: geiten houden de struiken bij, koeien het grote gras en schapen het korte gras. Zo houden herders al eeuwen het ecosysteem in evenwicht, ook voor wilde dieren.

Er is een groot verschil tussen ‘eten’ en ‘vernietigen’. Soms kan het lijken dat een kudde alles ‘kaal’ heeft gegeten, zonder ook maar iets vernietigd te hebben. Na de eerste regen groeit het gras binnen enkele dagen weer gewoon op en bloeien de struiken en bomen terug. Als er al sprake is van ‘vernietiging’ van de begroeiing – en dus verwoestijning – dan heeft dit een complexere oorzaak, en vooral een klimatologische oorsprong: afwezigheid van water en regenval in de woestijn.

Dieren kunnen in principe wel vegetatie ‘vernietigen’. En omdat geiten de hardste en sterkste zijn, zullen ze ook het laatste beetje met wortel en al opeten als ze moeten. Dit is dan een gevolg van overbegrazing: de mens die te veel dieren op een te kleine oppervlakte houdt. Geen enkele veehouder heeft belang bij overbegrazing! Een herder vertrekt niet uit een gebied omdat het grasland op is, maar wel om betere graaslanden op te zoeken. Als hij ergens moet blijven waar er niet genoeg grasland is, is dat dus niet uit vrije wil maar omdat de context hem daartoe verplicht. Bijvoorbeeld omdat graaslanden niet langer toegankelijk zijn door geweld of ingepalmd werden voor akkerbouw, woningen of infrastructuurprojecten. In zo’n geval dragen ze dan helaas wel, maar geheel buiten hun wil en principes om, bij aan overbegrazing.

Dierenartsen Zonder Grenzen houdt in zijn verschillende ontwikkelingsprogramma’s rekening met dit probleem. We streven naar een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water en gras. Daarnaast ondersteunen we de mobiliteit van rondtrekkende veehouders, onder andere door samen te werken met lokale autoriteiten en toegang tot graasland wettelijk te verankeren. Zo kunnen veehouders op het juiste moment vertrekken naar geschiktere weilanden, overbegrazing voorkomen en de ‘vernietiging’ van vegetatie tegengaan.

Dierenartsen Zonder Grenzen financieel steunen

Je kan onze organisatie op verschillende manieren steunen. Door een gift te doen help je ons om onze activiteiten in Afrika uit te voeren en geef je lokale veehouders hoop op een betere toekomst. Als je ons maandelijks steunt, kunnen we activiteiten op langere termijn inplannen. Want honger en armoede uit de wereld bannen gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat vergt een geïntegreerde aanpak over verschillende jaren heen.

Je kan Dierenartsen Zonder Grenzen ook helpen als vrijwilliger, kijk hiervoor naar onze vacatures of solliciteer spontaan. Je kan je inzetten als dierenarts, student of prof, je kan geld inzamelen, een lezing organiseren, naar een van onze activiteiten komen… Lees hier meer over hoe je kan helpen.

Jouw gift is een bijdrage aan het geheel van ontwikkelingsprogramma’s van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dankzij jouw steun kunnen we hulp bieden aan kansarme gezinnen waar dit het hardst nodig is. Hier vind je meer info over de impact van je gift en hoe we jouw geld besteden.
Als de som van je giften op het einde van het jaar 40 euro of meer bedraagt, dan ontvang je automatisch een fiscaal attest ten laatste in april van het volgende jaar. Zo trek je 45% van je gift(en) terug via de personenbelasting.
Als de som van de giften op het einde van het jaar 40 euro of meer bedraagt, dan ontvang je als bedrijf automatisch een fiscaal attest ten laatste in april van het volgende jaar. Het maximum aftrekbaar bedrag mag niet meer zijn dan 5% van het totaal belastbare inkomen. De absolute bovengrens voor belastingaftrek is 500.000 euro (de indexatie is niet toepasbaar op dit bedrag).

Enkel giften in geld zijn fiscaal aftrekbaar.

Neem contact op met ons. Dan bespreken we jouw ideeën en zoeken we samen naar een actie en materiaal die het best bij jou en de organisatie passen. Hier vind je meer info over geld inzamelen.
Dat hoeft alleen in twee welbepaalde gevallen:

  • schenkingen van onroerende goederen;
  • schenkingen die betrekking hebben op effecten op naam, zoals aandelen in een bvba of aandelen op naam van een naamloze vennootschap.

Roerende goederen, bankbiljetten, juwelen, kunstwerken… kunnen via een handgift geschonken worden, zonder al te veel formaliteiten.

Als je juridisch niet op de hoogte bent van de bindende bepalingen ter zake, laat je dan zeker adviseren door een bevoegd jurist voordat je een belangrijke schenking doet.

Als je kinderen hebt en/of gehuwd bent, kan je beslissen wat je met al je bezittingen doet. Maar de kinderen, de ouders (indien er geen kinderen zijn) of de echtgenoot kunnen het bedrag van het legaat wel verminderen door het zogenaamde ‘voorbehouden erfdeel’ in te roepen, namelijk het minimumdeel waar ze wettelijk recht op hebben. Aangezien je niet weet of je bij je overlijden nog kinderen of een echtgenoot zal hebben, noch of zij dit minimumdeel zullen opeisen, kan je al je bezittingen opnemen in je testament.

Hier vind je meer info over een legaat aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

Over jouw gegevens: verhuis, privacy, aanpassingen…

Als je verhuist, neem dan contact met ons op om je adreswijziging door te geven. Zo kunnen we je op de hoogte blijven houden en zorgen we dat je fiscaal attest op het juiste adres aankomt.

Als je ons maandelijks steunt, dan moet je eerst jouw adreswijziging doorgeven aan je bank. Neem daarna contact met ons op, zodat wij je gegevens kunnen aanpassen in onze database.

Wanneer je een gift doet aan Dierenartsen Zonder Grenzen via onze website of op het rekeningnummer BE73 7326 1900 6460, worden je gegevens opgenomen in een computerbestand. Ook de persoonsgegevens die de bezoekers van de website ons vrijwillig geven – bijvoorbeeld door inschrijving op de nieuwsbrief, door contact via het contactformulier of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is – worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze databases zijn het exclusieve eigendom van Dierenartsen Zonder Grenzen. Persoonsgegevens van schenkers die een gift doen via onze website of op het rekeningnummer BE73-7326-1900-6460, nieuwsbriefabonnees of websitegebruikers worden nooit doorgegeven aan derden. Je kan deze informatie op ieder moment inkijken en indien nodig veranderen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer je een gift doet aan Dierenartsen Zonder Grenzen via het rekeningnummer BE15 0013 1604 0830, worden je gegevens opgenomen in een bestand gezamenlijk beheerd met Direct Social Communications (DSC, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel). Je gegevens kunnen hierdoor ook gebruikt worden voor andere humanitaire acties en goede doelen. Neem contact met ons op als je dit niet wenst of als je je gegevens wilt inkijken, veranderen of verwijderen.

Indien je schenker bent, sturen we je regelmatig brieven. Dit is om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, om je te bedanken voor jouw steun en om je voor te stellen ons te blijven steunen. Wil je minder of helemaal geen post van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op, dan passen wij je gegevens aan in onze database.
We sturen dikwijls brieven om mensen te vragen een gift te doen. We proberen dit altijd op de meest kostenefficiënte en ethische manier te doen. Af en toe sturen we gadgets, zodat we meer geld kunnen inzamelen om kansarme veehoudersfamilies in Afrika te helpen.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het versturen van brieven en gadgets is voor ons de meest efficiënte manier om privégiften in te zamelen. Als we een brief verzenden met gadget, dan doen meer mensen een gift. Door hier in te investeren, helpen we uiteindelijk nog meer veehoudersgezinnen, want meer schenkers doen een gift wanneer ze een brief met gadget krijgen.

Als je niet graag cadeautjes of brieven van ons ontvangt (of minder regelmatig) dan passen we dat graag aan in ons gegevensbestand. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Neem dan contact met ons op.

klik hier om contact op te nemen