Steun met je testament

Wil je Afrikaanse families en hun dieren blijven steun, ook als je er niet meer bent? Als je Dierenartsen Zonder Grenzen opneemt in je testament dan investeer je in hun toekomst.

 

Hoe neem je Dierenartsen Zonder Grenzen op in je testament?

Vermeld in je testament dat je al je bezittingen of een deel ervan afstaat aan Dierenartsen Zonder Grenzen vzw, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel (ondernemingsnummer 0442.168.263). Je kan een authentiek, eigenhandig of internationaal testament opstellen. Een eigenhandig geschreven testament laat je best registreren via een notaris, om verlies of misverstanden te vermijden. Heb je nog geen notaris? Vind een notaris dicht bij huis.

“Opgenomen als erfgenaam”

Ik heb jullie net opgenomen als erfgenaam in mijn testament. Goed werk verdient alle hulp die het kan krijgen! Zo kunnen jullie verder blijven bestaan en arme mensen en dieren in nood helpen.

Nathalie Van der M.

 • Algemeen legaat

  Bij een algemeen legaat sta je al je bezittingen af aan één of meerdere personen of organisaties. Als je al je bezittingen wilt nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen, maak je van Dierenartsen Zonder Grenzen je algemene legataris.

 • Legaat onder algemene titel

  Met een legaat onder algemene titel laat je een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties. Zo kan je bijvoorbeeld een bepaald percentage van je bezittingen of je bankrekeningen nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

 • Bijzonder legaat

  Wil je welbepaalde bezittingen nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen? Met een bijzonder legaat kan je bijvoorbeeld beslissen om een bepaalde som geld, een specifieke woning of de inhoud van je effectenrekening na te laten aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

Duolegaat

Met een duolegaat kan je een deel van je bezittingen aan Dierenartsen Zonder Grenzen nalaten én ervoor zorgen dat er meer overblijft voor je andere erfgenamen. Dierenartsen Zonder Grenzen betaalt namelijk alle successierechten, ook die van de andere erfgenamen. Een interessante oplossing voor alle legatarissen, want met een duolegaat spaar je heel wat successierechten uit.

Het is dan wel belangrijk dat het legaat ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen voldoende is om alle successierechten en kosten te dragen. Anders moeten we de erfenis weigeren en verdwijnt het voordeel voor je andere erfgenamen.

Veelgestelde vragen

Wens je (een deel van) jouw vermogen na te laten aan een goed doel, dan schrijf je best een testament. Er bestaan drie vormen:

 • Het eigenhandig geschreven testament, dat je volledig zelf schrijft, dateert en ondertekent.
 • Het authentieke testament, dat je dicteert aan de notaris.
 • Het internationale testament, dat vooral gebruikt wordt als het om een uitgebreid testament gaat, want dit is de enige vorm die toelaat dat het testament op voorhand getypt wordt. Het is ook aangewezen in een internationale context.

Je kan jouw testament bij de notaris in bewaring geven.

Daarnaast dien je rekening te houden met de volgende regels:

 • Twee personen kunnen niet samen hetzelfde testament opmaken. Zo kunnen man en vrouw niet samen één enkel testament opmaken. Dit verbod vloeit voort uit het feit dat iedereen vrij moet zijn om zijn testament te wijzigen, los van de ander.
 • De aanduiding van de begunstigde dient duidelijk en precies te zijn. Het is onmogelijk zijn bezittingen over te laten aan “de arme mensen van Congo”, noch “aan de geiten in Niger”.
Met een duolegaat kan je een deel van je erfenis aan een of meerdere personen nalaten en de rest aan een organisatie of stichting schenken. Deze laatste betaalt dan de totale som van de successierechten. Voor een organisatie die fiscale attesten kan uitschrijven, zoals Dierenartsen Zonder Grenzen, bedragen de erfenisrechten in Vlaanderen 8,55%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5% en in Wallonië 7%.

Een duolegaat is een interessante oplossing als je enkel verre familie hebt (bijvoorbeeld een neef of nicht) of je nalatenschap wil overdragen aan iemand waarmee je geen familieband hebt (bijvoorbeeld een vriend of vriendin). In zo’n situatie betalen de erfgenamen zeer hoge successierechten. Het duolegaat maakt een erfenis dus fiscaal aantrekkelijker voor de erfgenamen én het is een mooie gift aan een organisatie.

Let er wel op dat het nagelaten deel voor de organisatie voldoende groot is. De vereniging staat namelijk in voor de administratieve en fiscale afhandeling van de erfenis. Als deze kosten hoger liggen dan de inkomsten uit de erfenis, kan de organisatie het duolegaat weigeren.

Een duolegaat moet voldoen aan drie voorwaarden:

 • Er moet een testament opgesteld zijn
 • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen
 • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen
Je laat jouw volledige vermogen na aan één of meerdere begunstigden. Indien je wenst dat één of meerdere begunstigden verantwoordelijk zijn voor het verdelen van jouw bezittingen, volstaat het deze personen of vereniging als algemeen legataris aan te duiden. De algemene legataris of legatarissen zullen het geheel van jouw bezittingen verdelen en de bijzondere legaten uitkeren, als je deze hebt opgesteld.
Als je kinderen hebt en/of gehuwd bent, dan beschik je over al je goederen. Maar de kinderen (of de ouders indien er geen kinderen zijn) of de echtgenoot kunnen het bedrag van het legaat verminderen door het zogenaamde ‘voorbehouden erfdeel’ in te roepen, namelijk het minimumdeel dat hen door de wet gewaarborgd wordt. Nochtans kan het testament betrekking hebben op alle bezittingen, want je weet niet of je bij je overlijden nog kinderen of een echtgenoot zal hebben, noch of zij hun deel zullen opeisen.
Een testament opmaken lijkt eenvoudig, maar in de realiteit kunnen er zich verschillende moeilijkheden voordoen die het legaat in twijfel kunnen trekken. De tussenkomst van een notaris zal gewoonlijk op drie niveaus plaatsvinden:

 • De notaris zal je eerst inlichten over wat mogelijk is en hierbij rekening houden met je familiale toestand en eventueel de beperkingen aan je vrijheid om een testament op te maken.
 • De notaris zal je vooral helpen het testament op te maken en daarbij de correcte bewoordingen gebruiken en erop toezien dat alle juridische valstrikken worden vermeden, zodat alle verplichtingen vervuld zijn.
 • De notaris zal het testament bewaren, zodat het bij overlijden als echt kan worden beschouwd en uitgevoerd kan worden. Alle testamenten die bij de notaris worden neergelegd, worden geregistreerd in het Centraal Register der Testamenten (CRT), dat beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.
Als je via een testament een bedrag of bezit nalaat aan een persoon of organisatie, blijf je heer en meester van jouw vermogen tot op het ogenblik van je overlijden. Je kan de beschikking steeds wijzigen. Het maken van een legaat is de meest gebruikelijke manier om bezittingen aan goede doelen over te laten.

Wanneer je een schenking doet aan een organisatie of persoon, doe je direct afstand van jouw bezit. Bovendien is een schenking definitief: het geschonken bedrag kan niet het voorwerp uitmaken van een verzoek tot terugbetaling. Een schenking is kosteloos en zonder vergoeding.

Contacteer ons

Aude Delcoigne

Aude Delcoigne
Verantwoordelijke legaten
a.delcoigne@vsf-belgium.org
+3222404954

Wil je meer informatie over legaten?

Vraag hier je infopakket, dan sturen we je alle documenten die je nodig hebt om je testament op te maken.

Ik bestel mijn infopakket