Wereldvoedseldag: Belgisch beleid tegen honger

Nieuwsberichten

Ook al wordt er heel wat vooruitgang gemaakt in de strijd tegen honger in de wereld, toch lijden nog ongeveer 800 miljoen mensen aan honger. De meerderheid van hen bevindt zich in het Zuiden en is veelal actief in de landbouw- en veeteeltsector. Door dit evenement te organiseren wou de Coalitie tegen de Honger – waarvan Dierenartsen Zonder Grenzen actief lid is – enerzijds België feliciteren voor haar engagement in de strijd tegen honger, maar anderzijds wou ze ook wijzen op bepaalde pijnpunten die een volledige uitroeiing van de honger in de wereld in de weg staan.

De organisatie van dit event volgt op één van de acties die de Coalitie in het voorjaar organiseerde. Het gaat meer bepaald om een seminarie met als titel “Objectief 2020. De familiale landbouw als hoeksteen van het Belgische beleid tegen de Honger.” Dit seminarie had tot doel om na te gaan wat er reeds bestond aan engagementen voor de ondersteuning van familiale landbouw en het recht op voedsel en wat juist de concretisering van deze engagementen in de weg stond.  Er is immers een brede consensus over de nood om de familiale landbouw en het recht op voedsel te ondersteunen maar het beleid en de maatregelen om die steun te verzekeren laten vaak nog te wensen over.

Dat er een brede consensus bestaat over de noodzakelijkheid van het ondersteunen van familiale landbouw en het recht op voedsel blijkt uit tal van zaken, zoals bijvoorbeeld het feit dat de VN 2014 had uitgeroepen als Internationaal Jaar van de Familiale landbouw. Er zijn echter nog heel wat belemmeringen die een daadkrachtige aanpak vereisen om deze consensus ook om te zetten in daden. Het gaat onder meer om een gebrek aan toegang tot land en natuurlijke hulpbronnen,  gebrekkige investeringen in familiale landbouw, enz.

Tijdens dit seminarie stelde voormalig Rapporteur van de VN voor het recht op voedsel;  Olivier De Schutter; dat er nood is aan een paradigmashift om tot een duurzaam mondiaal voedselsysteem te komen. Het moet gaan om een voedselsysteem dat in de eerste plaats gebaseerd is op weerbaarheid en niet op efficiëntie, op relokalisering van voedselsystemen en niet op ontwikkeling van ingewikkelde supply chains over de hele wereld; op diversifiëren van de productie in plaats van de streven naar productiespecialisatie per regio, enz.

Om tot een dergelijk systeem te komen stelt de Coalitie tegen de Honger een aantal zaken voor die hier een beduidende impact op hebben. Het gaat in de eerste plaats om de de noodzaak om voeding – nutritie een prominente plaats te geven in het Belgische internationale samenwerkingsbeleid. Te lang heeft het beleid voor voedselzekerheid te weinig aandacht gehad voor het voedingsaspect dat te maken heeft met de kwaliteit en de geschiktheid van voedsel, en met de sociale rechtvaardigheid – in het bijzonder met betrekking tot genderevenwicht – en met de ecologische leefbaarheid.

Een tweede element gaat over de noodzaak aan verantwoorde investeringen in de landbouw. Investeringen in de landbouw moeten verantwoord zijn en moeten aandacht hebben voor infrastructuur en openbare diensten, boerenorganisaties, marktorganisatie, enz. Boerenorganisaties in het Zuiden moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij landbouwinvesteringen die Belgische steun genieten opdat deze afgestemd zijn op hun noden en prioriteiten.

Een derde element gaat over belemmeringen met betrekking tot markttoegang. Familiale boeren hebben vaak een beperkte toegang tot winstgevende markten door een gebrek aan infrastructuur en organisatie van de markt. De Coalitie roept dan ook op om boerenorganisaties te versterken zodat zij een betere toegang tot de markt zouden hebben. Lokale overheden dienen ook te worden aangemoedigd om te investeren in lokale infrastructuur en informatieverspreiding.

Ten laatste pleit de coalitie op Wereldvoedseldag ook voor beleidscoherentie.  De coalitie tegen de Honger pleit ervoor dat beleidscoherentie  voor ontwikkeling op alle niveaus in de politieke besluitvorming wordt nagestreefd.

Vier doelstellingen van de Coalitie tegen de Honger

De Coalitie tegen de Honger telt vandaag een twintigtal ngo’s telt die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek rond landbouw en voedselzekerheid. De Coalitie heeft 4 doelstellingen:

  1. Van duurzame familiale landbouw een prioriteit maken in de de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  2. Aan capaciteitsversterking doen van de lokale boerenorganisaties voor het bepalen, uitvoeren en evalueren van een ondersteuningsbeleid voor de landbouw
  3. Het versterken van beleidscoherentie voor ontwikkeling ten voordele van de familiale landbouw in het Zuiden
  4. De Belgische samenwerkingsactoren met elkaar in debat laten treden over de steun aan de duurzame familiale landbouw in het Zuiden

Meer info: www.coalitietegendehonger.be