Policy brief: voeding integreren als transversale thematiek in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking

Policy brief, Publicaties

De Coalitie tegen de Honger, waarvan Dierenartsen Zonder Grenzen lid is, formuleert de volgende aanbevelingen:

  • Voeding met een genderperspectief dient als één van de transversale pijlers te worden ingevoerd in alle beleidsbepalingen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hier zowel over landbouw als gezondheid, educatie en noodhulp. Voeding dient daarbij in al haar complexiteit te worden aangepakt (multisectorieel karakter, structurele oorzaken enz.). Deze integratie van het voedingsaspect in een genderperspectief moet ingebed worden in een meer globaal beleid dat gericht is op het verwezenlijken van het recht op voedsel.
  • Landbouwprojecten in de bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking moeten onderworpen worden aan een nutritionele impactanalyse.
  • Bij de bepaling, uitwerking, opvolging en evaluatie van het beleid voor voedings- en voedselzekerheid dient de betrokken bevolking te kunnen deelnemen, en in het bijzonder de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zoals vrouwen.
  • Er moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de deelname van de privésector te reglementeren in alle programma’s ter bestrijding van ondervoeding, op basis van het recht op voeding.
  • Speciale aandacht voor een adequate voeding en het gebruik van voeding is noodzakelijk in elk beleid dat voedselzekerheid wil verbeteren. Hiervoor dient steun aan een duurzame familiale veeteelt en landbouw centraal te staan.
  • Interventies op het vlak van humanitaire hulp moeten beter geïntegreerd worden in beleidsmaatregelen die de structurele oorzaken van ondervoeding aanpakken.
  • Ondersteunen van het uitwerken en verspreiden van lokale en nationale beleidsmaatregelen die vrouwen een betere en veilige toegang verzekeren tot de middelen, educatie en sociale dienstverlening.
  • De coherentie van beleidsmaatregelen met doelstellingen inzake voeding en gender dient te worden gegarandeerd.

> Download de policy brief over voeding als transversale thematiek in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking