Over veeteelt en klimaat in het Zuiden

Policy brief, Publicaties

Klimaatverandering heeft een permanente plaats gekregen in het publieke en politieke debat. Nu is het echter zo dat in deze debatten de veeteelt wordt beschouwd als een van de hoofdoorzaken van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en van de aantasting van het milieu in ruime zin. De veestapel draagt inderdaad naar schatting tot 12% per jaar bij aan de wereldwijde BKG-uitstoot, zowel direct als indirect (FAO, GLEAM Life cycle analysis). Deze uitstoot is onder meer het gevolg van processen die eigen zijn aan industriële productiesystemen.

Consumenten en milieu- en dierenrechtenactivisten stellen terecht dat dit systeem moet veranderen. Sommigen gaan echter verder en zijn ervan overtuigd dat de enige oplossing erin bestaat om wereldwijd volledig te stoppen met de productie en consumptie van dierlijke producten. Die opvatting laat geen ruimte voor enige nuancering van de relatie tussen vee en klimaatverandering.

Vee heeft onderschatte rol in de strijd tegen de klimaatverandering

In de familiale veehouderij die we verdedigen, spelen de dieren een cruciale rol, want ze zorgen voor voedselzekerheid en inkomsten voor miljoenen gezinnen en hun leefgemeenschappen. Ze dragen ook aanzienlijk bij aan een hogere landbouwopbrengst: ze worden ingezet als trekdieren en met hun mest wordt de bodem verrijkt. In tegenstelling tot de industriële veeteelt vervult de familiale veehouderij dus vele rollen, niet het minst op ecologisch vlak, met een positief effect op de biodiversiteit en de bodemkwaliteit. Bovendien wordt vaak onderschat in welke mate graassystemen – als onderdeel van FV-systemen – de BKG-uitstoot compenseren doordat ze graslanden in goede staat houden. Hoewel aanvullend onderzoek nodig is, blijkt dat FV-systemen een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Dit onderzoek moet gepaard gaan met een faciliterend beleidskader dat de veehouders ondersteunt in hun inspanningen om aanpassingsstrategieën uit te werken. Een eerste stap in die richting bestaat er dan ook in om de huidige kijk op de relatie tussen vee en klimaatverandering te veranderen. “Het is niet de koe, maar wel hoe!”

Lees meer

Download hier onze Policy Brief: Over vee en klimaat in het Zuiden: “It’s not the cow, it’s the how.”