In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Waarden

Dierenartsen Zonder Grenzen gelooft dat een rechtvaardige wereld zonder honger en armoede mogelijk is. Een wereld waarin de mensen, de dieren en de natuur in perfecte harmonie samenleven, als motor van duurzame ontwikkeling. Wij vinden dat iedere persoon de kans moet krijgen om een waardig leven uit te bouwen, volgens zijn eigen keuzes, tradities of cultuur. Want iedereen heeft recht op een leven zonder honger en armoede.

De Afrikaanse veehouders waarmee wij samenwerken zélf hun toekomst in handen laten nemen, dàt is het streven van al onze ontwikkelingsprogramma's. Hun toekomst staat centraal, zij zijn de belangrijkste actoren van verandering.

Duurzame partnerschappen

Dierenartsen Zonder Grenzen gelooft in de kracht en initiatieven van mensen in het Zuiden. Daarom werken we samen met lokale organisaties en overheden, lokale dierenartsen en lokale veehouders.

We sluiten duurzame partnerschappen af met lokale verenigingen, waarbij we belang hechten aan wederzijds vertrouwen, respect, verantwoordelijkheidszin, overleg en uitwisseling van ervaringen en kennis.

Om onze missie op een duurzame, doeltreffende en efficiënte manier te kunnen volbrengen, dragen we bij tot de capaciteitsversterking van onze lokale partners. Naarmate de partnerorganisaties meer autonomie verwerven, evolueert onze rol van 'uitvoerder' naar 'facilitator' van ontwikkeling.

Goed beheer

Dierenartsen Zonder Grenzen respecteert het milieu, de cultuur, de wetten, de mensenrechten, de voorouderlijke tradities en het dierenwelzijn in de landen waar we actief zijn. We streven naar de meest duurzame, efficiënte en effectieve resultaten, door middel van aangepaste en ethisch verantwoorde participatie- en uitvoeringsmethodes.

Onze werking is transparant en onderworpen aan ethische en kwaliteitsnormen. Externe en interne controles en evaluaties vinden regelmatig plaats.