In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Educatieve inhoud

Type content

Onderwerpen

Doelgroep

Slachten zonder voorafgaande verdoving

Slachten zonder voorafgaande verdoving

In de aanloop naar het jaarlijkse Offerfeest kwamen uit verschillende hoeken van de maatschappij meningen naar buiten over onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dierenartsen Zonder Grenzen voelt zich door zijn geografische en thematische activiteiten betrokken bij de discussie. We willen dan ook enkele inzichten geven in het debat. Dierenartsen Zonder Grenzen wenst desalniettemin neutraal te blijven in de discussie en wenst alle moslimgemeenschappen wereldwijd een vrolijk Offerfeest!

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van 23 tot 26 September. Het is de oudste en belangrijkste Islamitische feestdag en herdenkt het verhaal van Ibrahim. Om zijn geloof te testen moest Ibrahim van Allah zijn zoon Ishmael offeren. Net wanneer hij zijn zoon wou doden, stuurde Allah een engel om hem te stoppen en die gaf hem een ram om te offeren in plaats van zijn zoon. Daarom wordt gewoonlijk tijdens het Offerfeest een dier - meestal een schaap of geit- geslacht. De rituele manier van slachten zonder verdoving wordt halal genoemd. Het vlees wordt gewoonlijk verdeeld tussen familie, buren en de minderbedeelden.i

In België is er commotie ontstaan nadat de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een algemeen verbod tegen onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvoeren aankondigde. Om zijn beslissing kracht bij te zetten, verwees minister Weyts naar de Europese regelgeving. Als reactie op het verbod hebben verschillende organisaties hun mening geuit – zowel aanmoedigingen als bezorgdheden. Dit artikel somt de verschillende standpunten op. Het doel van dit artikel is dan ook een overzicht te geven van de beleidsvoorschriften en meningen in verband met onverdoofd slachten.

Europese Unie

Europese Verordening (EG) Nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden, stelt dat dieren die bestemd zijn voor de voedselproductie verdoofd moeten zijn alvorens ze te slachten. Deze regelgeving maakt echter een uitzondering voor religieuze gebruiken, op voorwaarde dat deze plaatsvinden in een slachthuis. Dit is het geval voor koosjervlees volgens de joodse rite en halalvlees volgens die van de moslims. Beide rituelen zijn dus toegelaten in overeenstemming met Artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat stelt dat "eenieder het recht heeft op vrijheid van godsdienst en het recht om zijn godsdienst te belijden in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften".ii Desalniettemin morgen lidstaten striktere regels opleggen en dus de uitzondering voor religieuze gebruiken tenietdoen.iii

In België werd een audit uitgevoerd eind 2014 om de controles op dierenwelzijn tijdens het slachten te evalueren. In het eindrapport wordt gezegd: “Hoewel slachten van dieren zonder verdoving voor religieuze gebruiken buiten een slachthuis niet overeenkomt met de Verordening, heeft de CCA een grote inspanning gedaan om dezelfde voorwaarden te creëren tijdens religieuze feestdagen in gereguleerde sites.” Dit bevestigt opnieuw dat volgens Verordening 1099/2009 de uitzondering voor religieuze gebruiken enkel geldt in een goedgekeurd slachthuis.iv

In België

Het Vlaamse politieke landschap is verdeeld als het over onverdoofd slachten gaat. Minister Weyts (N-VA) staat achter een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren.v De minister baseert zich hiervoor op de Europese regelgeving waarin de Europese Unie enkel onverdoofd slachten toelaat in erkende slachthuizen. Dit zou betekenen dat ‘tijdelijke slachtvloeren’ niet voldoen aan deze Europese voorwaarden.vi Daarenboven wees een partijgenoot erop dat de Raad van State reeds het advies gaf dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren onwettig is. vii

De meeste Vlaamse partijen steunen het idee maar verwijten minister Weyts dat hij niet bouwt aan een constructieve dialoog met de religieuze gemeenschappen om een duurzame oplossing te vinden. Toen minister Weyts een bijkomend voorstel deed om elke vorm van onverdoofd slachten te verbieden, ook in de erkende slachthuizen, uitten verschillende partijen hun bezorgdheid over de implementatie van zo’n wet en stelden voor het uit te stellen.viii ix

In Brussel koos de Minister van Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) niet voor een verbod, maar legde een verplichte training op voor zij die de religieuze slachtingen organiseren. Dit werd echter als onwettig beschouwd door de Raad van State.x

De Waalse minister Carlo di Antonio (CdH) startte een onderzoek naar de mogelijkheid om tijdelijke slachtvloeren te blijven gebruiken, na de uitspraak van de Raad van State.

Maatschappelijke organisaties

De Belgische moslimgemeenschap heeft minister Weyts gedagvaard voor het slachtverbod op tijdelijke slachtvloeren, maar dit werd door de rechter in kort geding afgekeurd. De gemeenschap vindt het verbod een onrechtmatige inbreuk op het beginsel van vrijheid van religie. De Coördinatieraad van Islamtische Instellingen van België (CIB) grijpt hiervoor terug naar de uitzondering in de Europese regulering voor religieuze gebruiken. De organisatie vindt dat er nood is aan een breed debat over dierenwelzijnsmaatregelen, ook inzake rituele slachting, maar vindt het jammer dat één gemeenschap geviseerd wordt. xi

De Raad van Theologen liet in September 2015 weten dat de moslims in Vlaanderen dit jaar niet verplicht zijn om een dier te slachten voor het Offerfeest. Toch hoopt de Raad dat er een redelijke oplossing wordt gevonden tegen 2016.xii

GAIA, de Belgische dierenrechtenorganisatie heeft de gelegenheid benut om 10 mythes over slachten zonder voorafgaande verdoving te ontkrachten.xiii De organisatie ondersteunt het verbod naar aanleiding van het Offerfeest en wil dit zelfs uitbreiden naar alle slachtfaciliteiten. GAIA gelooft dat de beslissing van minister Ben Weyts in overeenstemming is met de Europese wetgeving en heeft gedreigd naar de rechtbank te stappen indien deze beslissing niet ten volle geïmplementeerd zou worden. xiv

EVA, een Vlaamse organisatie die vegetarisme promoot om de consumptie van plantaardige producten te bevorderen, heeft evenzeer gereageerd op de polemiek. Stichter en voormalig directeur Tobias Leenaert uitte zijn bezorgdheid over onverdoofd slachten. Hij stelt dat bekommernissen over culturele en religieuze praktijken - hoe legitiem deze ook zijn - het debat niet mogen overheersen. In plaats daarvan beschouwt hij pijn, de meest universele subjectieve ervaring omdat dit van toepassing is op zowel mensen als dieren, als de meest relevante grondslag voor een verbod. xv

Professionelen in de veeteeltsector

Het verbod en het gevolgde advies van de Raad van Theologen heeft gevolgen voor de schapenboeren. Deze boeren verkopen jaarlijks honderden schapen voor het Offerfeest, maar ze dreigen er minder te verkopen en dus ook aan inkomsten in te boeten. Bovendien moeten tal van voorbereidingen getroffen worden om tijdelijke slachtvloeren op te zetten, die goedgekeurd moeten worden door het FAVV.xvi

In 2012 heeft de vzw Vlaamse Schapenhouderij een programma op poten gezet 'Daarbuiten loopt een schaap'. Het project heeft als doel schapenboeren te professionaliseren en hobbyboeren alle noodzakelijke informatie mee te geven. Een deel van het project is bedoeld om een dialoog te starten tussen de religieuze gemeenschappen en de schapenboeren. Dit is van belang ter gelegenheid van het Offerfeest en ter voltrekking van wettelijke tijdelijke slachtvoeren.xvii

De Federatie van Europese Dierenartsen (FVE) "is van mening dat het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming onder geen enkele voorwaarde aanvaardbaar is". De Orde der Dierenartsen onderschrijft dit standpunt en benadrukt het belang van een breed debat. Zij geloven dat er een bepaalde taboesfeer rond dit thema hangt en dat het recht op de vrijheid van godsdienstbeleving al te snel wordt ingeroepen om het basisbeginsel van de wetgeving inzake dierenwelzijn te negeren.xviii

In de tussentijd stelt de Orde der Dierenartsen enkele minimumvereisten voor waaraan het onverdoofd slachten moet voldoen. Op die manier wil men ervoor zorgen dat dieren niet onnodig lijden tijdens de rituele slacht, die plaats hoort te vinden in officieel erkende slachthuizen. In haar Code der Plichtenleer, stelt de Orde dat dierenartsen de bescherming en het welzijn van dieren moeten garanderen.xix

Het wetenschappelijke tijdschrift EOS heeft een artikel uitgebracht over de wetenschappelijke opvattingen over de verschillen tussen slachting met en zonder voorafgaande verdoving. De EU Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) stelt dat snedes aanzienlijke weefselschade veroorzaken in gebieden met veel pijnreceptoren, die op hun beurt een perceptie van pijn teweegbrengen. Bovendien kan het bewuste dier het bloed ruiken als dit in de luchtpijp terechtkomt waardoor het stressniveau stijgt. Uit een rapport van de Universiteit van Wageningen blijkt dat 3,2 sneden nodig zijn voor koosjervlees en zelfs 5,2 sneden voor halal. De onderzoekers van de universiteit kwamen bijgevolg tot de volgende conclusie: "onbedwelmd ritueel slachten in vergelijking met slachten na bedwelming is op verschillende punten nadelig voor het dier". Toch wordt opgemerkt dat hoewel de slechte kenmerken van onverdoofd slachten in het artikel worden blootgesteld, er ook complicaties mogelijk zijn wanneer dieren verdoofd geslacht worden met slechte verdoving als gevolg.xx

De Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) wil de dialoog tussen veterinaire diensten en religieuze gemeenschappen stimuleren om op die manier voldoende bewustzijn te creëren over het belang van dierenwelzijn en het dierenleed in de wereld te reduceren. De OIE stelt dat er bepaalde Islamitische regels bestaan voor het onverdoofd slachten van dieren in behoorlijke omstandigheden. Het belangrijkste beginsel is dat slachten zo pijnloos mogelijk dient te zijn. De Koran dringt aan op goedheid jegens dieren en hun welzijn, maar verbiedt hun gebruik en consumptie door de mens niet. Bovendien geven de Sunnah en de Hadith voorbeelden waarin Mohammed zorg uitdraagt voor dieren tijdens de slacht. In de praktijk echter worden dieren vaak mishandeld en de OIE onderstreept het belang om de moslims te sensibiliseren over de Islamitische waarden.xxi

Bronnen 

Foto's

Geen resultaten gevonden

Deze galerij is een verzameling van foto's uit Kenia, Madagascar, Zuid-Soedan, Iran en Senegal. Ze tonen de uitdagingen van de kleinschalige veeteelt met betrekking tot de klimaatsverandering. 

Deze fotoreeks is ook beschikbaar in de vorm van een fototentoonstelling. 


<b>Zelfs in de meest afgelegen gebieden slagen de lokale dierenartsen met hun diensten erin om aan de noden van de familiale veehouders te beantwoorden. Sahraw-kamp, Iran &copySIVtro </b>
<b></b>
<b></b>
<b></b>
meer
Geen resultaten gevonden

In september reisden 5 Vlaamse studenten diergeneeskunde en bio-ingenieur naar Rwanda. Ze ontmoetten er lokale dierenartsen, landbouwers en studenten. Ze ontdekten er hoe de landbouw, veeteelt en dierengeneeskunde in elkaar zitten en in hoeverre deze verschillen van of gelijklopen met België.


meer

Op 27 juni 2015 heeft Dierenartsen Zonder Grenzen een Zomerfeest georganiseerd voor zijn vrijwilligers en sympathisanten. Het ideale moment om in een ontspannen sfeer kennis te maken met elkaar! Bekijk hier enkele foto's.


meer

Op 1 juni plaste Manneken Pis, verkleed als Afrikaanse veehouder, melk voor het vijfde jaar. Zo promootte hij het belang van (duurzame en eerlijke) melk. Voorbijgangers konden ook melk proeven van Fairebel.


<b>Koe melken</b>
<b>Neem een cowfie</b>
<b>Een nieuwsgierige voorbijganger</b>
<b>Proeft u de juiste melk</b>
meer

Jan Leyers gaf op 15 januari 2015 een exclusief benefietconcert voor een uitverkochte zaal in Antwerpen. Hij zamelde hiermee € 1.024 in!


meer

Op 1 juni plaste Manneken Pis, verkleed als Afrikaanse veehouder, melk en promootte hij het belang van (duurzame en eerlijke) melk.


meer

Onze kersverse ambassadeurs, Carole en Francis, bezochten in mei 2014 Rwanda. Ze bouwden o.a. een oven en legden een moestuin aan.


meer

Op 14 november 2013 organiseerde Be-troplive in Brussel een symposium over de toekomst van de rondtrekkende veehouders.


meer

Dierenartsen Zonder Grenzen stond op 6 oktober 2013 op de opendeurdag van de Kinderboerderij in Wilrijk. Veel kinderpret!


meer

Op 17 september vond de conferentie "Veeteelt en klimaat: de sleutelrol van familiale veehouders" plaats in het Europees Parlement.


<b>Drink en lunch voor de conferentie</b><b>Thijs Berman, Europees Parlementslid voor de Socialisten en Democraten, was met CELEP al in Kenia geweest</b><b>Drink en lunch voor de conferentie</b><b>Meneer Barré, partner van Dierenartsen Zonder Grenzen in Niger</b>
meer

Op 17 april 2013 gaven graffitiartiesten het beste van zichzelf om de aandacht te vestigen op de cruciale rol van kleinschalige veehouders.


meer

Jaarverslag i

Geen resultaten gevonden
Jaarverslag 2015

Lees hier het activiteiten- en financieel verslag van 2015. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

meer
Jaarverslag 2014

Hierbij het activiteitenverslag en financieel verslag van 2014. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

meer
Jaarverslag 2013

Hierbij het activiteitenverslag en financieel verslag van 2013. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika. 

meer
Jaarverslag 2012

Hierbij het activiteitenverslag en financieel verslag van 2012. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika. 

meer
Jaarverslag 2011

Hierbij het activiteitenverslag en financieel verslag van 2011. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

meer
Jaarverslag 2010

Hierbij het jaarverslag van 2010. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

meer
Jaarverslag 2009

Hierbij het jaarverslag van 2009. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

meer

Hierbij de jaarverslagen van 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika. Bekijk hier de jaarverslagen en financiële verslagen van de voorbije jaren. 

meer

Lesmateriaal i

Geen resultaten gevonden
Pedagogische fiche 'Op de melkweg in Noord en Zuid'

De pedagogische fiche 'Op de melkweg in Noord en Zuid' dient als leidraad voor een animatie voor studenten over melk en voedselsoevereiniteit.

meer
Dierenartsen Zonder Grenzen op hogescholen en universiteiten

Dierenartsen Zonder Grenzen probeert de levensomstandigheden van de bevolking in het Zuiden te verbeteren door de veeteelt te optimaliseren. Dit is echter alleen mogelijk als ook de burgers in het Noorden hierbij worden betrokken. Daarom organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen activiteiten voor studenten op hogescholen en universiteiten. 

meer

Nieuws

Geen resultaten gevonden
Global goals: wij doen je huiswerk

Zoek je een onderwerp voor je thesis of studieproject? Wij hebben informatie verzameld over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden. Laat ons je helpen met je huiswerk!

meer
Slachten zonder voorafgaande verdoving

In de aanloop naar het jaarlijkse Offerfeest kwamen uit verschillende hoeken van de maatschappij meningen naar buiten over onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dierenartsen Zonder Grenzen voelt zich door zijn geografische en thematische activiteiten betrokken bij de discussie. We willen dan ook enkele inzichten geven in het debat. Dierenartsen Zonder Grenzen wenst desalniettemin neutraal te blijven in de discussie en wenst alle moslimgemeenschappen wereldwijd een vrolijk Offerfeest!

meer
Geen resultaten gevonden
Klimaatverandering in niemandsland: Oost-Afrikaanse partnerorganisaties getuigen

Op 28 november, aan de vooravond van de VN-Klimaattop die op 30 november van start gaat in Parijs, organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen een speeddate in Gent met organisaties uit Kenia, Tanzania, Ethiopië en Oeganda. Zij zullen getuigen over de impact van de klimaatverandering op hun lokale gemeenschappen. Dierenartsen Zonder Grenzen roept de beleidsmakers en onderhandelaars van de Klimaattop op om voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd, zodat het Zuiden zich kan wapenen tegen de klimaatverandering.

meer
Eerlijke prijzen voor landbouwers wereldwijd

De Europese landbouwsector staat onder druk: de prijzen van voedingsproducten liggen te laag om de kosten te dekken voor de landbouwers. In verschillende Europese landen voeren boeren actie om deze prijzenproblematiek aan te kaarten. Ook in België worden er verschillende acties op touw gezet. Boerenbond en Groene Kring pakken uit met de campagne 'SOS Voedselprijzen' en een petitie waarmee ze de steun van de consument vragen. Dierenartsen Zonder Grenzen steunt deze actie en roept op tot solidariteit met familiale boeren wereldwijd, zowel in België als in Afrika, waar de ngo kansarme veehouders ondersteunt.

meer
Hart onder de riem voor Belgische veeboeren getroffen door rundertuberculose

Op een melkveebedrijf in de Limburgse gemeente Meeuwen-Gruitrode is midden juli rundertuberculose ontdekt, nadat een veearts-keurder de besmetting in het slachthuis vaststelde. Vanwege het besmettingsgevaar worden alle dieren geslacht en zijn 167 bedrijven, verspreid over gans Vlaanderen, preventief geblokkeerd. Op deze bedrijven worden tuberculinatietesten uitgevoerd. Een financiële en emotionele aderlating voor de getroffen boeren.

meer
Wereldmelkdag: actie voor Afrika in hartje Brussel op 1 juni

Naar jaarlijkse traditie laat Dierenartsen Zonder Grenzen op 1 juni Manneken Pis, uitgedost als Afrikaanse veehouder, melk plassen. Zo vestigen we op Wereldmelkdag de aandacht op Afrika, waar melk een belangrijke bron van voedsel en inkomen is. We zullen ook actie voeren in de Nieuwstraat in Brussel, waar voorbijgangers verschillende soorten melk kunnen proeven, hun melktechnieken kunnen uitproberen en een cowfie kunnen nemen.

meer
15 | 04 | 2015 Strijd tegen teken
Strijd tegen teken

Teken kunnen zowel mensenziekten als dierziekten overdragen. Ze dragen talrijke infectieziekten met zich mee, die zowel viraal, bacterieel, schimmelziekten en protozoïsch kunnen zijn. Niet alleen bij ons, maar ook (en vooral) in warme, vochtige gebieden vormen teken een dagelijkse bedreiging voor mens en dier.

meer

Op 4 april heeft Dierenartsen Zonder Grenzen vijf studenten gekozen die later dit jaar op inleefreis naar Rwanda gaan. De spannende wedstrijdfinale vond plaats in het Vlaams Parlement, onder leiding van Jan Leyers. Negen jongeren kregen er de kans om in een korte ‘Sustainable Agriculture Talk’ hun oplossing op de wereldwijde uitdagingen binnen de landbouw, de veeteelt en de voedselketen te verdedigen.


meer
EU-parlement veroordeelt Tanzania voor geweld tegen Masai-veehouders

Het Europees parlement heeft op 12 maart 2015 de overheid van Tanzania veroordeeld voor jarenlange mensenrechtenschendingen en geweld tegen de Masai. De resolutie komt na het recente geweld van 12 januari, waarbij de Tanzaniaanse autoriteiten 200 huizen vernielden en een grote hoeveelheid vee meenamen. 3.000 Masai-veehouders bleven berooid en dakloos achter. Aan de bron van het conflict ligt een jachtvergunning die de overheid verleende aan een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten.

meer
Beleidskader voor lokale melk in West-Afrika

Onze beleidsmedewerker Koen Van Troos reisde eind 2014 naar Mali en Niger. Daar organiseerde hij vormingen rond beleidswerk voor de lokale partnerorganisaties van Dierenartsen Zonder Grenzen. In zijn reisverslag lees je het belang van een goed beleidskader voor lokale melk in West-Afrika. 

meer
Oeganda: water bepaalt het dagdagelijkse leven

Het droogseizoen komt op volle kracht. Weersvoorspellingen voor de maanden januari en februari bestaan louter uit gele zonnetjes en temperaturen boven de 35°C. Elke dag zie ik het gras geler worden. En schaarser. De rij vrouwen aan de waterputten groeit, want het pompen wordt zwaarder door het dalende waterniveau. Nochtans is dit kleine stadje waar ik woon, Moroto, relatief vruchtbaar en groen, door het microklimaat aan de voet van de berg. Als het hier al zo droog, stoffig en heet is, wat moet dit dan niet betekenen op de doornachtige steppes? De verzengende hitte slaat daar ongetwijfeld hard toe.

meer
Nomadische herders in Karamoja

“Wauw, dan ga je apen en olifanten verzorgen!”  of “Waarom ga je dieren helpen in plaats van mensen?”. Dit zijn maar enkele van de reacties die ik kreeg toen ik vertelde dat ik voor Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) zou gaan werken. We verzorgen echter geen wilde dieren en hoe schattig die geitjes ook wel niet zijn, het draait in de eerste plaats om hun baasjes. In dit deel geef ik een algemeen overzicht van de context in Karamoja, daarna volgt een blogstukje over wat Dierenartsen Zonder Grenzen hier doet.

meer
Bezoek uit Tanzania: Edward Loure vertelt over de lokale uitdagingen

Vorige week kreeg Dierenartsen Zonder Grenzen bezoek van Edward Loure. Hij is directeur van het Ujamaa Community Resource Team (UCRT) in Tanzania. Tijdens een ontmoeting met het team en ambassadrice Carole Meersschaert sprak hij over de uitdagingen waarmee rondtrekkende veehouders (pastoralisten) in Tanzania geconfronteerd worden. Hun bestaan staat onder druk.

meer

Publicaties

Geen resultaten gevonden
Policy brief: 'Meer veerkracht met vee'

In Afrika worden de meeste landbouw- en veeteeltsystemen familiaal gerund. Familiale boeren kunnen zich relatief goed aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Maar het aantal families dat te maken heeft met externe stress, schokken, risico’s en rampen groeit. Hun veerkracht staat onder druk.

meer
DZG Nieuwsbrief 2016

Twee keer per jaar brengt Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwsbrief uit met meer informatie over zijn werk in het Zuiden en zijn activiteiten in België. Al onze actieve schenkers krijgen deze nieuwsbrief per post.

meer
Policy brief 'Kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg voor rondtrekkende veehouders in West-Afrika'

In zijn vierde policy brief geeft Dierenartsen Zonder Grenzen een overzicht van het aanbod aan veterinaire diensten in West-Afrika. De organisatie geeft aanbevelingen voor kwaliteitsvolle diensten, aangepast aan de noden van rondtrekkende veehouders. 

meer
Policy brief

De 3e Policy Brief van Dierenartsen Zonder Grenzen is gewijd aan het concept 'one health', dat in het leven werd geroepen om gezondheidssystemen wereldwijd te verbeteren en de wereldwijde sterftes door zoönoses te verminderen. 

meer
DZG Nieuwsbrief 2015

Twee keer per jaar brengt Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwsbrief uit met meer informatie over zijn werk in het Zuiden en zijn activiteiten in België. Al onze actieve schenkers krijgen deze nieuwsbrief per post.

meer
Policy Brief 'Veehouderij 2.0: familiale veeteelt'

2014 was het Internationale jaar van de familiale landbouw. 1,5 miljard mensen op deze aardbol leven van de familiale landbouw en veeteelt. Maar wat is dat nu juist, familiale veeteelt? En waarom is familiale veeteelt zo belangrijk?

meer
Policy Brief 'Op de melkweg in het Zuiden'

Dierenartsen Zonder Grenzen geeft in zijn tweede policy brief uitleg over het belang van kleinschalige, lokale melkproductie in het Zuiden. Waarom zouden beleidsmakers deze vorm van melkveehouderij meer moeten ondersteunen?

meer
Geen resultaten gevonden
DZG Nieuwsbrief 2014

Twee keer per jaar brengt Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwsbrief uit met meer informatie over zijn werk in het Zuiden en zijn activiteiten in België. Al onze actieve schenkers krijgen deze nieuwsbrief per post.

meer
DZG Nieuwsbrief 2007-2013

Twee keer per jaar brengt Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwsbrief uit met meer informatie over zijn werk in het Zuiden en zijn activiteiten in België. Al onze actieve schenkers krijgen deze nieuwsbrief per post.

meer
Strip ‘Steek niet alles op de koe en zijn scheetjes!’

Dit ludieke stripverhaal toont hoe koeien en kleinschalige veehouders een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. 

meer
Policy Brief 'Beleidscoherentie voor het recht op voedsel'

Policy Brief van de Coalitie Tegen de Honger.

meer

Policy Brief 'Voeding integreren als transversale thematiek in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking'

Om meer rekening te houden met voeding in het beleid, de programma’s en projecten van ontwikkelingssamenwerking, formuleert de Coalitie tegen de Honger volgende aanbevelingen.

meer

Thematische fiche 'Familiale veeteelt en voeding'

Thematische fiche door de coalitie tegen de honger over de noodzaak van investeringen in familiale veeteelt in het kader van de strijd tegen ondervoeding?

meer
Studie ‘Rol van veeteelt in klimaatverandering en voedselzekerheid’

De veeteelt wordt vaak met de vinger gewezen voor zijn aandeel in de klimaatverandering. Toch is de sector niet altijd nefast voor het milieu en draagt ze zelfs bij aan de biodiversiteit. Dit onderzoek van VSF International toont aan dat de kleinschalige veeteelt in het Zuiden juist een antwoord kan bieden op de klimaatuitdaging, bijvoorbeeld door de mobiliteit van nomadische veehouders en mestverbranding tegen insecten.

meer
Brochure uitwisselingsreis 'Op de melkroute in Mali'

In 2008 nodigde de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen twee Belgische professionelen uit de zuivelsector uit voor een inleefreis naar Mali. Lees er meer over in deze brochure.

meer
Brochure uitwisselingsreis 'De boer op in Rwanda'

Dierenartsen Zonder Grenzen stuurde in december 2012 drie Belgische veehouders en een dierenarts naar Rwanda. Ze leefden zich in in de Rwandese veeteelt en diergeneeskunde. Lees er meer over in deze brochure. 

meer

Spelmateriaal i

Geen resultaten gevonden
Beestig Boeren: een educatief spel over duurzame landbouw

Beestig Boeren is een spel over de ecologische, economische en sociale impact van onze huidige manier van landbouw en veeteelt. Het spel maakt de vergelijking tussen de Noord en Zuidlanden, de extensieve en intensieve landbouw en de duurzaamheid ervan. 

meer
Het touwtjesvleesspel

Kruip in de huid van een mals stukje biefstuk, een legkip of een veehouder uit het Zuiden en ontdek hoe die allemaal met elkaar verbonden zijn in het mondiale vleesproductie- en consumptiesysteem.

meer
Geen resultaten gevonden
Lespakket 'Als de kudde sterft, sterft het dorp'

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft een educatief pakket ontwikkeld, in samenwerking met Alfa vzw, voor de derde graad basisonderwijs.

meer